Jet di tintura Brazzoli Sirio 2001

 

 Brazzoli  Sirio 2 ropes  400 kg nominal capacity HT dyeing jet

Brazzoli Sirio HT dyeing jet